Regulamin

korzystania ze strony sklep.topserwery.com

 

§ I

Wstęp

Niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, zasady i sposób korzystania z oferowanych produktów dostępnych na stronie WWW Sklepu. Regulamin zawiera podstawowe definicje, warunki zawierania, rozwiązywania i finansowania umowy sprzedaży produktów zamieszczonych w witrynie internetowej oraz warunki świadczenia usług wraz z postępowaniem reklamacyjnym.

Uprawnienia i obowiązki Sprzedającego oraz Klientów dotyczące bezpieczeństwa, podstawowe informacje na temat ochrony danych osobowych Klientów zostały przedstawione w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. W celu dokonania zakupu ze strony Sprzedającego, należy uprzednio zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, akceptując je przy tworzeniu konta.

§ II

Postanowienia ogólne

 1. Spółka Perceptus Sp. z o.o. udostępnia niniejszy Regulamin korzystania ze strony Topserwery na potrzeby sprzedaży detalicznej produktów, prowadzonej pod adresem WWW : https://sklep.topserwery.com.

 2. Klient korzystając z usług sklepu internetowego zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem.

§ III

Definicje

Występujące w Regulaminie określenia, przyjmują nadane im poniżej znaczenie, a jeżeli nie są one wymienione poniżej – znaczenie nadane im w treści Regulaminu:

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu dostawy, wymienione w trakcie określania warunków zamówienia, gdzie Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy spośród dostępnych opcji.

Klient – oznaczający również Kupującego, to podmiot dokonujący zakupu produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Sprzedającego, na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywający prawa do ich własności. Klientem mogą być jedynie osoby prawne, spółki prawa handlowego oraz jednostki administracji publicznej dokonujące zakupów towarów i usług oferowanych na rynku.

Koszyk – lista składająca się z wybranych przez Klienta produktów, spośród oferowanych w Sklepie Internetowym Sprzedającego.

Pliki cookies – (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania z strony internetowej, na której jest dostępny Sklep Internetowy.

Płatność – dokonanie zapłaty za kupowane przez Klienta produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz za ich dostawę, w sposób wybrany przez Klienta na etapie Składania Zamówienia.

Produkty – dobra dostępne w Sklepie Internetowym Sprzedającego, w szczególności urządzenia serwerowe, ich części oraz akcesoria do nich, udostępnione do sprzedaży Klientom.

Przewoźnik – podmiot dokonujący dostawy.

Regulamin – niniejszy „Regulamin korzystania ze strony Topserwery” wraz ze wszystkimi załącznikami.

Rejestracja Użytkownika – proces mający na celu utworzenie indywidualnego konta Użytkownika, pozwalającego Klientowi na dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym.

Reklamacja – oznacza procedurę żądania Klienta, ze wskazaniem przez niego na zaistniałe problemy lub zastrzeżenia co do zakupionego Produktu. Reklamacja, wedle wyboru Klienta, może być złożona w formie pisemnej poprzez przesłanie jej na adres Sprzedającego, za pomocą formularza dostępnego w Sklepie Internetowym, lub poprzez e-mail, na adres Sprzedającego.

RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Sklep Internetowy – oznacza Sklep Internetowy TOPSERWERY.com, prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod adresem strony internetowej: https://sklep.topserwery.com/.

Składanie Zamówienia – oznacza proces potwierdzenia wybranych przez Klienta produktów (umieszczonych w koszyku), wypełnienie danych (osobowych, adresowych, do Faktury VAT - jeśli dotyczy) oraz wyboru sposobu płatności oraz dostawy.

Sprzedający – Perceptus sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10 (66-002 Zielona Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320099, NIP 929-180-85-78 i REGON 080307093, o kapitale zakładowym 50 000 zł.

Zamówienie – zamówienie na Produkt lub Produkty, dokonane przez klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, po kompletnej Realizacji Zamówienia oraz odnotowaniu otrzymania zapłaty przez Sprzedającego.

§ IV

Warunki i przedmiot sprzedaży

 1. Regulamin jest nieodłączną częścią umowy sprzedaży Produktów ze Sklepu Internetowego.

 2. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie w Internecie i dotyczy Produktów, które zostały zaprezentowane w Sklepie Internetowym.

 3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną, bez możliwości zakupu w ilościach hurtowych.

 4. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta chęci zawarcia umowy sprzedaży drogą elektroniczną. Za moment zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta poprzez użycie przycisku - hiperłącza „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, o którym mowa w par. 5, ust. 3, lit. g.

 5. Aby korzystać ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedającego, wymagane jest przez Klienta uprzednie zarejestrowanie się na stronie WWW sklepu:

  1. Aby zarejestrować się, Klient na stronie https://sklep.topserwery.com, wybiera zakładkę „Zarejestruj się”;

  2. Następnie, po wprowadzeniu wymaganych informacji w wymaganych polach oraz akceptacji Regulaminu, Klient zatwierdza przyciskiem „Zarejestruj się”. Zapoznanie się z treścią oraz stosowanie się do warunków niniejszego Regulaminu przez Klienta jest niezbędne dla korzystania ze Sklepu Internetowego.

  3. Na adres poczty e-mail podany przy rejestracji przesłany zostaje link aktywacyjny, ważny 24 godziny od momentu otrzymania wiadomości, który Klient musi otworzyć, aby jego konto zostało aktywowane - tj. konto użytkownika.

  4. Po aktywowaniu konta, Klient może przejść do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedającego.

  5. Dokonując rejestracji, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT, w związku z dokonywaniem przeze niego lub reprezentowane przez niego podmioty, zakupów w Sklepie Internetowym, wyłącznie drogą elektroniczną, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail, zgodnie z poniższymi zasadami:

-       podstawą prawną przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej jest art. 106 n ustawy z dnia 11.03.2014r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami);

-       Sprzedający, tj. Perceptus sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10 (66-002 Zielona Góra) [dalej określana jako: Perceptus Sp. z o. o.], działając zgodnie z przepisami prawa zapewnia autentyczność pochodzenia wraz z integralnością treści faktur, wyraźne określenie danych Perceptus Sp. z o. o. oraz wysyłkę faktur zawsze z adresu e-mailowego: perceptus@perceptus.pl;

-       Perceptus Sp. z o. o. przesyła faktury drogą elektroniczną w formacie pliku elektronicznego PDF;

-       faktury w formie elektronicznej przesyłane są na adres e-mailowy odbiorcy faktur, wskazany w niniejszym formularzu. Odbiorca zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek modyfikacji w otrzymanych dokumentach, ma jedynie prawo do wydruku załącznika oraz jego zapisania na dysku twardym oraz płytach CD/DVD;

-       chwilą doręczenia faktury przesyłanej drogą elektroniczną jest chwila wysłania wiadomości e-mailowej z załączoną fakturą PDF przez Perceptus Sp. z o. o.;

-       zmiany adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury oraz odwołanie wyrażonej akceptacji, odbiorca faktur dokonuje w formie elektronicznej.

 1. Wypełnienie pól formularza rejestracji danymi osobowymi oraz zgoda na otrzymywanie faktur VAT wyłącznie drogą elektroniczną jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w Sklepie Internetowym oraz późniejszej realizacji umowy sprzedaży Produktów.

 2. Wszystkie dane użyte do rejestracji są szyfrowane i przechowywane przez Sprzedającego zgodnie z zasadami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 3. Klient, przed dokonaniem rejestracji w Sklepie Internetowym zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem, a do dokonania zakupu niezbędne jest jego zaakceptowanie.

 4. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym są wykonywane na zamówienie z fabrycznie nowych części, wolnych od wad fizycznych i prawnych.

 5. Klient ma możliwość wyboru Produktów, które chce zakupić, wraz z określeniem ich ilości, poprzez umieszczenie ich w Koszyku. Może dodawać kolejne produkty, regulować ich ilość lub usuwać poszczególne z nich, zgodnie ze swoim wyborem, aż do momentu przejścia do Składania Zamówienia, poprzez łącze “Realizuj zamówienie” dostępne w koszyku.

 6. Produkty dostępne w sklepie są legalnie wprowadzone na polski rynek.

 7. Sprzedawca nie pobiera opłaty za utworzenie konta użytkownika oraz za korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 8. Oferta Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym jest na bieżąco aktualizowana.

§ V

Realizacja zamówienia

 1. Wszelkie zamówienia w ramach zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym należy składać za pośrednictwem witryny internetowej: https://sklep.topserwery.com.

 2. Po zarejestrowaniu się / zalogowaniu się w Sklepie Internetowym Klient ma możliwość sprawdzenia swojej aktywności w zakresie zakupów.

 3. Aby dokonać zakupu w Sklepie Internetowym należy wykonać następujące kroki:

  1. zapoznać się z treścią oferty danego produktu,

  2. dodać wybraną liczbę produktów do koszyka – jeśli są dostępne; w koszyku Klienta będzie dostępny podgląd wybranych produktów wraz z określeniem ich ilości oraz cenami: jednostkowymi oraz dla całego koszyka;

  3. zapoznać się z podsumowaniem zamówienia oraz zaakceptować zawartość koszyka poprzez przejście do następnego kroku, tj. “zrealizuj zamówienie”;

  4. podać dane do wysyłki produktu, takie jak: adres do faktury oraz adres dostawy (jeśli się różnią), na które składają się:

   1. imię,

   2. nazwisko,

   3. firma (opcjonalnie),

   4. NIP / NIP UE (opcjonalnie),

   5. adres: kod pocztowy, miasto, ulica,

   6. uzupełnienie adresu (opcjonalnie);

  5. określić sposób dostawy, wybierając jeden z dostępnych w Sklepie Internetowym;

  6. zaakceptować warunki świadczenia usług (tj. niniejszy Regulamin) oraz zobowiązanie do ich bezwarunkowego stosowania;

  7. złożyć zamówienie przy użyciu przycisku - hiperłącza “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

  8. Potwierdzenie udanego złożenia Zamówienia (Składanie Zamówienia) zostanie przesłane na adres e-mail podany przy rejestracji użytkownika, wraz z informacją o wysokości wymaganej zapłaty za dane zamówienie

 4. Złożone zamówienie posiada pięciodniowy (dni robocze) okres ważności. Jeżeli zamówienie nie zostanie opłacone lub nie będzie kontaktu z osobą zamawiającą (gdy zajdzie taka potrzeba w związku ze złożonym zamówieniem), zostanie ono anulowane.

 5. Po odnotowaniu przez Sprzedającego otrzymania należnej zapłaty za zamówienie, potwierdzenie złożenia zamówienia, a co za tym idzie skutecznego zawarcia umowy zostanie przesłane na adres e-mail podany przy rejestracji użytkownika.

 6. Sprzedający ma prawo do zmiany ceny Produktów, wprowadzania oraz wycofania Produktów, udzielania rabatów na poszczególne Produkty oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie Internetowym. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klienta; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały skutecznie złożone.

§ VI

Techniczne funkcjonowanie Sklepu Internetowego

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://sklep.topserwery.com działa prawidłowo przy spełnieniu minimalnych wymagań technicznych:

  1. użycie przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,

  2. włączona w przeglądarce obsługa języka Javascript,

  3. włączona w przeglądarce obsługa ciasteczek i danych stron.

 2. Przy korzystaniu ze sklepu internetowego, nie można dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

  1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich;

  2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedającego następujących treści:

-       powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedającego lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;

-       naruszających dobra osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje;

-       niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą przyjmowane do realizacji następnego dnia roboczego.

 2. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia swojego konta użytkownika w dowolnym momencie oraz bez dodatkowych opłat.

5.       Korzystając ze Sklepu Internetowego (za pośrednictwem strony WWW) Klient akceptuje pliki cookies. Zasady wykorzystywania plików cookies określają postanowienia przedstawione w załączniku 1 Regulaminu, tj. Polityce Prywatności.

6.       Klientowi przysługuje prawo usunięcia konta po skontaktowaniu się ze Sprzedającym.

7.       Dla prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane są od Klienta:

a.       komputer (PC, Mac, inny) lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b.       dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);

c.       korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer 7.0 (lub nowszej) albo Google Chrome 44 albo Mozilla Firefox 3.6 (lub nowszej) albo Opera 11 (lub nowszej) obsługującej pliki Cookies, JavaScript oraz Adobe Flash Player (dla niektórych treści);

d.       łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pixeli;

e.       skrzynka poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiająca odczytanie wiadomości elektronicznych dotyczących statusu konta, w tym rejestracji bądź statusu zamówienia wysyłanych przez portal.

8.       Klient korzystający ze Sklepu Internetowego powinien używać legalnego oprogramowania, posiadać na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe oraz firewall.

9.       Wyłączenie funkcji obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego, jednakże może w niektórych sytuacjach prowadzić do utrudnień w połączeniu ze stroną Internetową, na której dostępny jest Sklep Internetowy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego wynikające z wyłączenia przez Klienta obsługi Cookies.

 

§ VII

Dostawa

 1. Wszelkie produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zakupione produkty dostarczane są za pośrednictwem dostawcy - Przewoźnika, wybranego przez Klienta na etapie Realizacji Zamówienia .

 3. Przy dokonaniu zakupu za kwotę co najmniej 500,00 zł koszt dostawy ponosi Sprzedający.

 4. Użytkownik zostaje poinformowany o przybliżonym czasie realizacji zamówienia po jego złożeniu lub na pytanie skierowane do Sprzedającego.

 5. W sytuacji braku możliwości zrealizowania zamówienia, tj. zarówno przejściowej jak i całkowitej niemożności spełnienia świadczenia o zamówionych przez klienta właściwościach i parametrach, sprzedawca zastrzega sobie możliwość zwolnienia się z danego zobowiązania na rzecz spełnienia świadczenia zastępczego, odpowiadającego pod kątem jakości, przeznaczenia, ceny lub wynagrodzenia produktowi zastępowanemu. Jednocześnie klient zostanie pisemnie poinformowany o prawie do nieprzyjęcia takiego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem kosztów na rzecz sprzedawcy, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przez klienta takiej informacji.

 6. Klient odbierając przesyłkę od przewoźnika, podpisuje potwierdzenie odbioru. W momencie wydania, Klient przejmuje prawa własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, przede wszystkim ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostarczonej przesyłki, które może mieć związek z jej przewozem, należy zgłosić je przewoźnikowi.

 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostarczonej przesyłki, które może mieć związek z uszkodzeniem mechanicznym zawartości przesyłki, brakiem ilościowym, niekompletnością przesyłki itd. należy jak najszybciej skontaktować się z Sprzedającym za pośrednictwem:

  1. poczty e-mail: kontakt@topserwery.com;

  2. telefonicznie: +48 68 470 07 70

§ VIII

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zamówienie może posiadać następujące statusy:

  1. Realizacja Zamówienia – Klient złożył zamówienie na interesujące go produkty, potwierdzając zestawienie oraz ilość produktów i ich cenę, wygenerowana została faktura elektroniczna, przesłana na adres e-mail Klienta. Należy zapłacić za produkty na konto bankowe podane na fakturze proforma.

  2. Oczekiwanie na płatność – oczekiwanie na przekazanie płatności dla Sprzedającego od Klienta, za złożone przez niego zamówienie.

  3. Zapłacone – informacja o zaksięgowaniu płatności za daną fakturę proforma dla Realizowanego Zamówienia.

  4. Dokonane Zamówienie – co oznacza zlecenie zamówienia do realizacji, informacja o zamówionych produktach została wysłana do producenta.

  5. Wysłane Zamówienie – zakupione produkty zostały odebrane przez przewoźnika

  6. Odebrane Zamówienie – klient odebrał produkty.

  7. Anulowane Zamówienie – zamówienie zostało unieważnione.

 2. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy do momentu przesłania jego zlecenia do producenta, tj. Dokonane Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, lit. d. Po tym, Klient nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość. Wynika to faktu indywidualnej konfiguracji oraz wytworzenia produktów sklepu https://sklep.topserwery.com pod pojedyncze zamówienie zaspokajające konkretne potrzeby klienta.

 3. Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, klient musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy e-mailem na adres: kontakt@topserwery.com.

 

§ IX

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji:

  1. poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@topserwery.com;

  2. poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny w Sklepie Internetowym w zakładce “Kontakt” oraz przez łącze “Support”. Dalsza korespondencja będzie przebiegać poprzez pocztę e-mail.

  3. pisemnie, na adres biura Sprzedawcy: Perceptus sp. z o. o. | ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10  | 66-002 Zielona Góra

 2. Reklamacja musi zawierać co najmniej: imię i nazwisko zgłaszającego, nazwa Klienta (może być imię i nazwisko lub nazwa instytucji), adres do korespondencji,  pod którym Klient został zarejestrowany w Sklepie Internetowym oraz opis problemu bądź zastrzeżeń składających się na treść reklamacji.

 3. Jeśli Reklamacja jest niepełna i wymaga uszczegółowienia, Sprzedawca wystosuje prośbę do Klienta w formie pisemnej lub e-mailowej o podanie szczegółowych informacji dotyczących nieprawidłowości wobec sprzedanego Produktu.

 4. Po przyjęciu zgłoszenia przez Sprzedawcę, klient otrzymuje wiadomość e-mail z instrukcją postępowania reklamacyjnego oraz numerem zgłoszenia serwisowego.

 5. Podstawą Reklamacji nie mogą być:

  1. działania Klienta niezgodne z warunkami Regulaminu;

  2. inne okoliczności, za których działania Sprzedawca nie odpowiada;

 6. Reklamacja jest rozpatrywana przez Sprzedawcę w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

 7. W przypadku gdy nie będzie możliwości rozpatrzenia Reklamacji w przeciągu 30 dni, Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia Reklamacji, nie dłuższego niż 30 dni (tj. maksymalny łączny czas rozpatrzenia Reklamacji nie może przekroczyć 60 dni od dnia jej otrzymania).

 8. Po rozpatrzeniu zgłoszenia, klient otrzymuje informację o wyniku ekspertyzy serwisowej wysłaną na jego adres e-mail.

 9. Ze względu na prowadzenie sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie Internetowym w pomiędzy przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

 10. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym objęte są gwarancją producenta. Gdy ten, kto daje gwarancję na produkt, wystawia oświadczenie gwarancyjne, warunki gwarancji określa karta gwarancyjna. Klient ma prawo skorzystać z gwarancji na produkt, nawet jeśli przy zakupie nie otrzyma karty gwarancyjnej.

 

§ X

Płatności

 1. Wszystkie ceny produktów w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich jako kwoty netto, czyli niezawierającej podatku VAT oraz kosztu przesyłki.

 2. Za dokonane przez Klienta Zamówienie można zapłacić jedynie w formie przedpłaty na podstawie wystawionej faktury proforma, na konto:      
  Bank: Alior Bank S.A. (SWIFT: ALBPPLPW)           
  PLN: 46 2490 0005 0000 4530 7544 5466

 3. Klient jest zobowiązany podać w tytule przelewu numer jego zamówienia, nadany po zakończonej Realizacji Zamówienia, otrzymywany za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 4. Wszystkie faktury wystawiane są elektronicznie.

 5. Sprzedający nie odpowiada za błędne dane podane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia, wskazane do wystawienia faktury VAT.

 6. Sprzedający gwarantuje autentyczność pochodzenia oraz integralność treści przesłanych faktur elektronicznych.

 7. Wszystkie faktury elektroniczne dostarczane są na adres e-mail podany podczas rejestracji.

§ XI

Polityka prywatności

Podstawowe informacje na temat ochrony danych osobowych Użytkowników oraz uprawnienia i obowiązki Sprzedającego i Klienta dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych zawarto w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ XII

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany w regulaminie wprowadzane są nie wcześniej niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Transakcje rozpoczęte przed wprowadzeniem zmian regulaminu w życie będą przeprowadzane na zasadach obowiązujących w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień i informacji dotyczących sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 3. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmiany, które zostały wprowadzone do Regulaminu, musi niezwłocznie zaprzestać dokonywania zakupów poprzez Sklep Internetowy. Każdorazowo przystąpienie do zakupów wiąże się z akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu.

 4. Regulamin jest dostępny dla każdej zainteresowanej osoby, w tym na etapie Rejestracji Użytkownika oraz Realizacji Zamówienia.

 5. Niniejsza wersja Regulaminu zaczyna obowiązywać od dnia <06.05.2020>

 

 

Załączniki:

1)      Polityka prywatności

2)      Klauzula informacji o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 - POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności

korzystania ze strony Topserwery.

 

 1. Definicje

W ramach niniejszej polityki prywatności obowiązują definicje podane w Regulaminie oraz poniżej, a jeżeli nie są one wymienione - znaczenie nadane im w treści tych dokumentów:

                         1.1.            Administrator - oznacza podmiot wskazany w pkt. 2.

                         1.2.            Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

                         1.3.            Polityka - niniejsza polityka prywatności.

                         1.4.            RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Perceptus sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10 (66-002 Zielona Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000320099, NIP: 929-180-85-78, REGON: 080307093, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (odtąd określana jako Administrator).

 2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

Perceptus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10,

66-002 Zielona Góra

e-mail: perceptus@perceptus.pl

telefon: +48 68 470 07 70

fax: +48 68 414 18 21

 1. W kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z osobą wyznaczoną przez Administratora na Inspektora Ochrony Danych (IOD):

                         4.1.            telefonicznie, dzwoniąc pod nr telefonu: + 48 516 042 207;

                         4.2.            mailowo, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@perceptus.pl;

                         4.3.            lub osobiście w biurze Perceptus sp. z o.o. w Zielonej Górze (66-002) przy ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10, w godzinach otwarcia biura.

 1. Państwa dane osobowe są pozyskiwane

                         5.1.            w trakcie dokonywania rejestracji w Sklepie Internetowym, dostępnym na portalu https://sklep.topserwery.com;

                         5.2.            w trakcie uzupełniania informacji na profilu użytkownika w tymże Sklepie Internetowym,

                         5.3.            w trakcie uzupełniania informacji przy składaniu zamówienia;

                         5.4.            w trakcie dokonania zgłoszenia reklamacyjnego i / lub dotyczącego błędów / problemów związanych z zakupem Produktu lub dokonanym zamówieniem.

 1. W przypadku, gdy dane osobowe zostały pozyskane na podstawie Państwa zgody wyrażonej przy rejestracji użytkownika na etapie tworzenia konta w Sklepie Internetowym – Państwa dane osobowe są pozyskane po wyrażeniu przez Państwa zgody.

 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z oferty Sklepu Internetowego oraz złożenia zamówienia i dokonania zakupu, w tym zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Produktów, jak również udzielenia odpowiedzi na zadane zadane przez Państwa pytania. Nie podanie przez Państwa danych osobowych oznaczać będzie brak możliwości realizacji przez Sprzedającego zapytania lub wypełnienia umowy

 3. Państwa dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w celu:

                         8.1.            umożliwienia dokonania przez Państwa zamówienia oraz zakupu Produktów w Sklepie Internetowym, w tym umożliwienie skorzystania z oferty Sklepu Internetowego - na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, na etapie rejestracji konta w Sklepie Internetowym, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a RODO;

                         8.2.            realizacji dokonanego przez Państwa Zamówienia, w tym w celu przekazania informacji handlowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

                         8.3.            przygotowania oferty lub opracowania i przekazania odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub pytań związanych z Produktami dostępnymi w Sklepie Internetowym, jak również w celu realizacji umowy sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

                         8.4.            prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń umów zawartych ze Sprzedającym - Administratorem (dla celów podatkowych i rachunkowych) – co wiąże się z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

                         8.5.            ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Państwa dane będą przetwarzane przez następujące okresy:

                         9.1.            dane osobowe pozyskane w celu umożliwienia dokonania przez Państwa zamówienia oraz zakupu Produktów w Sklepie Internetowym - będą przetwarzane przez czas niezbędny dla zapewnienia takiej możliwości, nie dłużej jednak niż do cofnięcia zgody oraz usunięcia przez użytkownika / Klienta jego konta;

                         9.2.            dane osobowe pozyskane w celu złożenia zamówienia oraz dokonania zakupu, w tym dane przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych – będą przetwarzane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa do wypełnienia obowiązku podatkowego i rachunkowego.

 1. Administrator Danych Osobowych czuwa nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych, dbając o ich poufność oraz zapewnienie właściwego stopnia bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych. To oznacza, że:

                     10.1.            dostęp do Państwa danych osobowych po stronie Administratora będą mieli jedynie ci pracownicy, którzy zostali upoważnieni i wyznaczeni do prac przy Sklepie internetowym. Wszyscy oni przed przystąpieniem do swoich obowiązków mają obowiązek podpisać zobowiązanie do zachowania poufności.

                     10.2.            Państwa dane osobowe, bez Państwa wyraźnej zgody, nie będą przekazywane innym podmiotom, poza wypadkami, kiedy jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji usług lub w przypadku, gdy o takie udostępnienie zwróci się do Administratora uprawniony organ państwowy. Mogą to być w szczególności przedstawiciele prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

                     10.3.            odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również podmioty w zakresie niezbędnym do umożliwienia zakupów w ramach Sklepu Internetowego, w tym dostawcom usług technicznych wspierających prowadzenie sprzedaży przez Sprzedawcę oraz producenci Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

                     10.4.            Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom spoza Unii Europejskiej.

 1. W zakresie dotyczącym przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo dochodzić swoich praw kontaktując się z Administratorem oraz bezpośrednio z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 2. Przysługujące Państwu prawa wynikają z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej określane jako RODO).

                     12.1.            Prawo do cofnięcia zgody.

Dysponują Państwo prawem do cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

                     12.2.            Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych.

Dysponują Państwo prawem do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania Państwa danych osobowych, w przypadku jeśli przetwarzamy Państwa dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z rozpatrywaniem skargi, wniosków, zgłaszaniem błędów i udzielaniem odpowiedzi na Państwa pytania. Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i Administrator nie będzie dysponował inną podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych, Państwa dane zostaną usunięte, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw.

                     12.3.            Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”).

Dysponują Państwo prawem do żądania usunięcia Państwa danych osobowych.

                     12.4.            Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Dysponują Państwo prawem do żądania ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania do czasu jego rozpatrzenia zostanie uniemożliwione korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Dysponują Państwo prawem do żądania ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

-          gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas zostanie ograniczone ich wykorzystanie na czas potrzebny Administratorowi do sprawdzenia prawidłowości Państwa danych,

-          gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądają Państwo ograniczenia ich wykorzystania,

-          gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-          gdy wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

                     12.5.            Prawo dostępu do danych.

Dysponują Państwo prawem do uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora. Jeśli ma to miejsce, mają Państwo prawo:

-          uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

-          uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych, a gdy to nie jest możliwe to o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

-          uzyskać informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;

-          uzyskać kopię swoich danych osobowych.

                     12.6.            Prawo do sprostowania danych.

Dysponują Państwo prawem do żądania sprostowania Państwa danych osobowych (w przypadku, gdy są nieprawidłowe) lub uzupełnienia podanych przez Państwa danych osobowych (w przypadku, gdy są niekompletne).

                     12.7.            Prawo do przenoszenia danych.

Macie Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyliście Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych Sklepów Internetowych. Macie Państwo również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

                     12.8.            Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Sklep Internetowy, udostępniany poprzez stronę www, wykorzystuje pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu.

 2. Pliki cookies są wykorzystywane do:

                     14.1.            zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie;

                     14.2.            utrzymanie sesji Klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musi on w każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

                     14.3.            zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych.

 1. Korzystając ze Sklepu Internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 2. W przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych lub bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod nr telefonu + 48 516 042 207 lub mailowo, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@perceptus.pl.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

 

 1. Definicje

W ramach niniejszej polityki prywatności obowiązują definicje podane w Regulaminie oraz poniżej, a jeżeli nie są one wymienione - znaczenie nadane im w treści tych dokumentów:

                         1.1.            Administrator - oznacza podmiot wskazany w pkt. 2.

                         1.2.            Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

                         1.3.            Polityka - niniejsza polityka prywatności.

                         1.4.            RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Perceptus sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10 (66-002 Zielona Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000320099, NIP: 929-180-85-78, REGON: 080307093, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (odtąd określana jako Administrator).

 2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

Perceptus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10,

66-002 Zielona Góra

e-mail: perceptus@perceptus.pl

telefon: +48 68 470 07 70

fax: +48 68 414 18 21

 1. W kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z osobą wyznaczoną przez Administratora na Inspektora Ochrony Danych (IOD):

                         4.1.            telefonicznie, dzwoniąc pod nr telefonu: + 48 516 042 207;

                         4.2.            mailowo, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@perceptus.pl;

                         4.3.            lub osobiście w biurze Perceptus sp. z o. o. | ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10  | 66-002 Zielona Góra, w godzinach otwarcia biura.

 1. Państwa dane osobowe są pozyskiwane

                         5.1.            w trakcie dokonywania rejestracji w Sklepie Internetowym, dostępnym na portalu https://sklep.topserwery.com;

                         5.2.            w trakcie uzupełniania informacji na profilu użytkownika w tymże Sklepie Internetowym,

                         5.3.            w trakcie uzupełniania informacji przy składaniu zamówienia;

                         5.4.            w trakcie dokonania zgłoszenia reklamacyjnego i / lub dotyczącego błędów / problemów związanych z zakupem Produktu lub dokonanym zamówieniem.

 1. W przypadku, gdy dane osobowe zostały pozyskane na podstawie Państwa zgody wyrażonej przy rejestracji użytkownika na etapie tworzenia konta w Sklepie Internetowym – Państwa dane osobowe są pozyskane po wyrażeniu przez Państwa zgody.

 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z oferty Sklepu Internetowego oraz złożenia zamówienia i dokonania zakupu, w tym zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Produktów, jak również udzielenia odpowiedzi na zadane zadane przez Państwa pytania. Nie podanie przez Państwa danych osobowych oznaczać będzie brak możliwości realizacji przez Sprzedającego zapytania lub wypełnienia umowy

 3. Państwa dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w celu:

                         8.1.            umożliwienia dokonania przez Państwa zamówienia oraz zakupu Produktów w Sklepie Internetowym, w tym umożliwienie skorzystania z oferty Sklepu Internetowego - na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, na etapie rejestracji konta w Sklepie Internetowym, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a RODO;

                         8.2.            realizacji dokonanego przez Państwa Zamówienia, w tym w celu przekazania informacji handlowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

                         8.3.            przygotowania oferty lub opracowania i przekazania odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub pytań związanych z Produktami dostępnymi w Sklepie Internetowym, jak również w celu realizacji umowy sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

                         8.4.            prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń umów zawartych ze Sprzedającym - Administratorem (dla celów podatkowych i rachunkowych) – co wiąże się z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

                         8.5.            ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Państwa dane będą przetwarzane przez następujące okresy:

                         9.1.            dane osobowe pozyskane w celu umożliwienia dokonania przez Państwa zamówienia oraz zakupu Produktów w Sklepie Internetowym - będą przetwarzane przez czas niezbędny dla zapewnienia takiej możliwości, nie dłużej jednak niż do cofnięcia zgody oraz usunięcia przez użytkownika / Klienta jego konta;

                         9.2.            dane osobowe pozyskane w celu złożenia zamówienia oraz dokonania zakupu, w tym dane przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych – będą przetwarzane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa do wypełnienia obowiązku podatkowego i rachunkowego.

 1. Administrator Danych Osobowych czuwa nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych, dbając o ich poufność oraz zapewnienie właściwego stopnia bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych. To oznacza, że:

                     10.1.            dostęp do Państwa danych osobowych po stronie Administratora będą mieli jedynie ci pracownicy, którzy zostali upoważnieni i wyznaczeni do prac przy Sklepie internetowym. Wszyscy oni przed przystąpieniem do swoich obowiązków mają obowiązek podpisać zobowiązanie do zachowania poufności.

                     10.2.            Państwa dane osobowe, bez Państwa wyraźnej zgody, nie będą przekazywane innym podmiotom, poza wypadkami, kiedy jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji usług lub w przypadku, gdy o takie udostępnienie zwróci się do Administratora uprawniony organ państwowy. Mogą to być w szczególności przedstawiciele prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

                     10.3.            odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również podmioty w zakresie niezbędnym do umożliwienia zakupów w ramach Sklepu Internetowego, w tym dostawcom usług technicznych wspierających prowadzenie sprzedaży przez Sprzedawcę oraz producenci Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

                     10.4.            Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom spoza Unii Europejskiej.

 1. W zakresie dotyczącym przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo dochodzić swoich praw kontaktując się z Administratorem oraz bezpośrednio z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 2. Przysługujące Państwu prawa wynikają z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej określane jako RODO).

                     12.1.            Prawo do cofnięcia zgody.

Dysponują Państwo prawem do cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

                     12.2.            Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych.

Dysponują Państwo prawem do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania Państwa danych osobowych, w przypadku jeśli przetwarzamy Państwa dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z rozpatrywaniem skargi, wniosków, zgłaszaniem błędów i udzielaniem odpowiedzi na Państwa pytania. Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i Administrator nie będzie dysponował inną podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych, Państwa dane zostaną usunięte, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw.

                     12.3.            Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”).

Dysponują Państwo prawem do żądania usunięcia Państwa danych osobowych.

                     12.4.            Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Dysponują Państwo prawem do żądania ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania do czasu jego rozpatrzenia zostanie uniemożliwione korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Dysponują Państwo prawem do żądania ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

-          gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas zostanie ograniczone ich wykorzystanie na czas potrzebny Administratorowi do sprawdzenia prawidłowości Państwa danych,

-          gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądają Państwo ograniczenia ich wykorzystania,

-          gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-          gdy wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

                     12.5.            Prawo dostępu do danych.

Dysponują Państwo prawem do uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora. Jeśli ma to miejsce, mają Państwo prawo:

-          uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

-          uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych, a gdy to nie jest możliwe to o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

-          uzyskać informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;

-          uzyskać kopię swoich danych osobowych.

                     12.6.            Prawo do sprostowania danych.

Dysponują Państwo prawem do żądania sprostowania Państwa danych osobowych (w przypadku, gdy są nieprawidłowe) lub uzupełnienia podanych przez Państwa danych osobowych (w przypadku, gdy są niekompletne).

                     12.7.            Prawo do przenoszenia danych.

Macie Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyliście Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych Sklepów Internetowych. Macie Państwo również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

                     12.8.            Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Sklep Internetowy, udostępniany poprzez stronę www, wykorzystuje pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu.

 2. Pliki cookies są wykorzystywane do:

                     14.1.            zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie;

                     14.2.            utrzymanie sesji Klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musi on w każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

                     14.3.            zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych.

 1. Korzystając ze Sklepu Internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 2. W przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych lub bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod nr telefonu + 48 516 042 207 lub mailowo, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@perceptus.pl.