Polityka prywatności

korzystania ze strony Topserwery.

 

 1. Definicje

W ramach niniejszej polityki prywatności obowiązują definicje podane w Regulaminie oraz poniżej, a jeżeli nie są one wymienione - znaczenie nadane im w treści tych dokumentów:

                         1.1.            Administrator - oznacza podmiot wskazany w pkt. 2.

                         1.2.            Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

                         1.3.            Polityka - niniejsza polityka prywatności.

                         1.4.            RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Perceptus Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Drzewnej 30/2A (65-140 Zielona Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000320099, NIP: 929-180-85-78, REGON: 080307093, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (odtąd określana jako Administrator).

 2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

Perceptus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 8,

66-002 Zielona Góra

e-mail: perceptus@perceptus.pl

telefon: +48 68 470 07 70

fax: +48 68 414 18 21

 1. W kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z osobą wyznaczoną przez Administratora na Inspektora Ochrony Danych (IOD):

                         4.1.            telefonicznie, dzwoniąc pod nr telefonu: + 48 516 042 207;

                         4.2.            mailowo, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@perceptus.pl;

                         4.3.            lub osobiście w biurze Perceptus sp. z o.o. w Zielonej Górze (66-002) przy ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 8, w godzinach otwarcia biura.

 1. Państwa dane osobowe są pozyskiwane

                         5.1.            w trakcie dokonywania rejestracji w Sklepie Internetowym, dostępnym na portalu https://sklep.topserwery.com;

                         5.2.            w trakcie uzupełniania informacji na profilu użytkownika w tymże Sklepie Internetowym,

                         5.3.            w trakcie uzupełniania informacji przy składaniu zamówienia;

                         5.4.            w trakcie dokonania zgłoszenia reklamacyjnego i / lub dotyczącego błędów / problemów związanych z zakupem Produktu lub dokonanym zamówieniem.

 1. W przypadku, gdy dane osobowe zostały pozyskane na podstawie Państwa zgody wyrażonej przy rejestracji użytkownika na etapie tworzenia konta w Sklepie Internetowym – Państwa dane osobowe są pozyskane po wyrażeniu przez Państwa zgody.

 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z oferty Sklepu Internetowego oraz złożenia zamówienia i dokonania zakupu, w tym zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Produktów, jak również udzielenia odpowiedzi na zadane zadane przez Państwa pytania. Nie podanie przez Państwa danych osobowych oznaczać będzie brak możliwości realizacji przez Sprzedającego zapytania lub wypełnienia umowy

 3. Państwa dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w celu:

                         8.1.            umożliwienia dokonania przez Państwa zamówienia oraz zakupu Produktów w Sklepie Internetowym, w tym umożliwienie skorzystania z oferty Sklepu Internetowego - na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, na etapie rejestracji konta w Sklepie Internetowym, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a RODO;

                         8.2.            realizacji dokonanego przez Państwa Zamówienia, w tym w celu przekazania informacji handlowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

                         8.3.            przygotowania oferty lub opracowania i przekazania odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub pytań związanych z Produktami dostępnymi w Sklepie Internetowym, jak również w celu realizacji umowy sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

                         8.4.            prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń umów zawartych ze Sprzedającym - Administratorem (dla celów podatkowych i rachunkowych) – co wiąże się z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

                         8.5.            ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Państwa dane będą przetwarzane przez następujące okresy:

                         9.1.            dane osobowe pozyskane w celu umożliwienia dokonania przez Państwa zamówienia oraz zakupu Produktów w Sklepie Internetowym - będą przetwarzane przez czas niezbędny dla zapewnienia takiej możliwości, nie dłużej jednak niż do cofnięcia zgody oraz usunięcia przez użytkownika / Klienta jego konta;

                         9.2.            dane osobowe pozyskane w celu złożenia zamówienia oraz dokonania zakupu, w tym dane przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych – będą przetwarzane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa do wypełnienia obowiązku podatkowego i rachunkowego.

 1. Administrator Danych Osobowych czuwa nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych, dbając o ich poufność oraz zapewnienie właściwego stopnia bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych. To oznacza, że:

                     10.1.            dostęp do Państwa danych osobowych po stronie Administratora będą mieli jedynie ci pracownicy, którzy zostali upoważnieni i wyznaczeni do prac przy Sklepie internetowym. Wszyscy oni przed przystąpieniem do swoich obowiązków mają obowiązek podpisać zobowiązanie do zachowania poufności.

                     10.2.            Państwa dane osobowe, bez Państwa wyraźnej zgody, nie będą przekazywane innym podmiotom, poza wypadkami, kiedy jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji usług lub w przypadku, gdy o takie udostępnienie zwróci się do Administratora uprawniony organ państwowy. Mogą to być w szczególności przedstawiciele prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

                     10.3.            odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również podmioty w zakresie niezbędnym do umożliwienia zakupów w ramach Sklepu Internetowego, w tym dostawcom usług technicznych wspierających prowadzenie sprzedaży przez Sprzedawcę oraz producenci Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

                     10.4.            Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom spoza Unii Europejskiej.

 1. W zakresie dotyczącym przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo dochodzić swoich praw kontaktując się z Administratorem oraz bezpośrednio z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 2. Przysługujące Państwu prawa wynikają z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej określane jako RODO).

                     12.1.            Prawo do cofnięcia zgody.

Dysponują Państwo prawem do cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

                     12.2.            Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych.

Dysponują Państwo prawem do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania Państwa danych osobowych, w przypadku jeśli przetwarzamy Państwa dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z rozpatrywaniem skargi, wniosków, zgłaszaniem błędów i udzielaniem odpowiedzi na Państwa pytania. Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i Administrator nie będzie dysponował inną podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych, Państwa dane zostaną usunięte, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw.

                     12.3.            Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”).

Dysponują Państwo prawem do żądania usunięcia Państwa danych osobowych.

                     12.4.            Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Dysponują Państwo prawem do żądania ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania do czasu jego rozpatrzenia zostanie uniemożliwione korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Dysponują Państwo prawem do żądania ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

-          gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas zostanie ograniczone ich wykorzystanie na czas potrzebny Administratorowi do sprawdzenia prawidłowości Państwa danych,

-          gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądają Państwo ograniczenia ich wykorzystania,

-          gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-          gdy wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

                     12.5.            Prawo dostępu do danych.

Dysponują Państwo prawem do uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora. Jeśli ma to miejsce, mają Państwo prawo:

-          uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

-          uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych, a gdy to nie jest możliwe to o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

-          uzyskać informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;

-          uzyskać kopię swoich danych osobowych.

                     12.6.            Prawo do sprostowania danych.

Dysponują Państwo prawem do żądania sprostowania Państwa danych osobowych (w przypadku, gdy są nieprawidłowe) lub uzupełnienia podanych przez Państwa danych osobowych (w przypadku, gdy są niekompletne).

                     12.7.            Prawo do przenoszenia danych.

Macie Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyliście Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych Sklepów Internetowych. Macie Państwo również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

                     12.8.            Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Sklep Internetowy, udostępniany poprzez stronę www, wykorzystuje pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu.

 2. Pliki cookies są wykorzystywane do:

                     14.1.            zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie;

                     14.2.            utrzymanie sesji Klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musi on w każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

                     14.3.            zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych.

 1. Korzystając ze Sklepu Internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 2. W przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych lub bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod nr telefonu + 48 516 042 207 lub mailowo, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@perceptus.pl.